مدارک و روند ثبت شرکت مسئولیت محدود

اتحادیه تعاونی در سطح شهرستان یا استان با داشتن حداقل ۷ عضو که دارای موضوع فعالیت مشترک باشند، شکل می گیرد. ماده8- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یکسوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده, درموقع تأسیس تعاونی پرداخت کند. تبصره-اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دوسال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأدیه نمایند. تبصره1- ورقه سهم باید متحدالشکل,چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد,مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید. درصورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی,دامداری,پرورش و سید ماهی , صنعتی,معدنی, توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری, احداث مسکن , تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. تعیین شرکای شرکت هستید که به تایید وزارت تعاون جهت مطابقت با مقررات مربوط است به شرکت.

مشاوره ثبت شرکت

 Th is con tent w as g ener᠎at ed wi᠎th the help  of GSA C on᠎tent᠎ Generat or DE᠎MO!

درصورتیکه تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی- توزیعی خواهد بود. توزیعی , خواهد بود. نوع آن , تولیدی, خواهد بود. تبصره2- نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. 2- موضوع و حدود عملیات شرکت 3- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ( اخراج، استعفا، فوت یا ترک عضویت) ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء.4- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو 5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه 6- اعضای هیات مدیره و بازرسان ( تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل و استعفا، فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت 7- مقررات مربوط به نگاهداری وجوه نقدی و افتتاح حساب بانکی ، استقراض ، سرمایه گذاری و نحوه به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج شرکت ، 8- سال مالی ، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت ، 9- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر 10- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی 11- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی 12- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضا 13- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی 14- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه 15- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت 16- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن . ​This c ontent was w​ritten by G SA C onte​nt Gen er at᠎or D em over sion.

ماده10- سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید با موافقت هیئت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می باشد. در شرکت های خصوصی معمولا یک مشاور یا وکیل دادگستری به چند شرکت خصوصی مشاوره حقوقی می دهد و یا فقط در استخدام یک شرکت باشد. باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی , ریشه ای پای برجا و پیشینهای دیرینه دارد , شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر , فعالانه دست بهم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در کنار کلیه تعاونگران کشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات , با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر , ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند. هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آن اقدام کند؛ دراینصورت میبایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. میباشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است. شکل می گیرند ولی عمدتا و بنا بر تعریف فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران شرکت های تعاونی از نقطه نظر فعالیتی به دو دسته اصلی یعنی تعاونی تولیدی و تعاونی توزیعی طبقه بندی می شوند. از طرف دیگر همه سهامدارن در شرکت به اندازه سرمایه خود سهام دریافت می کنند و به اندازه سهامی که دارند در قبال دیون شرکت متعهد و پاسخگو هستند. بندهای 1و2 اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسید. پس از انجام مرحله به مرحله تمام آنچه که در بالا گفته شد و جمع آوری مدارک مربوطه این مدارک را با پاکت مخصوصی که از باجه های منتخب پستی باید دریافت نماید و به صورت پست پیشتاز و با مراجعه به یکی از باجه های پست دارای مجوز به اداره ارسال نمایید.

Leave a Reply